น้ำบาดาลเค็ม 0.45% ใช้รดน้ำต้นไม้ รดผักจะเกิดผลอย่างไรครับ

น้ำบาดาลเค็ม 0.45% ใช้รดน้ำต้นไม้ รดผักจะเกิดผลอย่างไรครับ

1 Like

ส่งตัวอย่างน้ำตรวจสอบเพื่อดูค่าปริมาณคลอไรด์ก่อนครับ เกณฑ์ที่เหมาะสมคือไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร อนุโลมสูงสุดได้ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้านำน้ำเค็มมาใช้รดผักจะทำให้พืชแสดงอาการขาดน้ำขาดธาตุอาหาร ถ้าใช้ไปนานๆความเค็มสะสมในดินจนในที่สุดปลูกอะไรไม่ได้ครับ