ผลโพลข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2564 ออกแล้ว!

ผลโพลข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2564 ออกแล้ว!!!
จากโพลชุมชนเรื่องโรคพืชของข้าวโพดและมะม่วงใน Kaset Go ผลดังนี้
.
ผลโหวตจากชาวไร่ข้าวโพดในชุมชนจำนวน 21 คน
โรคพืชในข้าวโพดที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 โรคราน้ำค้าง 52 %
อันดับ 2 โรคลำต้นเน่า 42 %
อันดับ 3 โรคใบไหม้แผลเล็ก 42 %
อันดับ 4 โรคใบไหม้แผลใหญ่ 33 %
.
ผลโหวตจากชาวสวนมะม่วงในชุมชนจำนวน 36 คน
โรคพืชในมะม่วงที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 โรคแอนแทรคโนส 47 %
อันดับ 2 โรคโรคช่อดอกดำ 44 %
อันดับ 3 โรคราดำ 41 %
อันดับ 4 โรคราแป้ง 22 %
.
เปอร์เซ็นของโรคพืชในแต่ละอันดับคิดจากจำนวนชาวไร่ - สวนที่ร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด
.
การจัดการโรคราน้ำค้างของข้าวโพดใช้วิธีดังนี้
การใช้สารเคมีกำจัดโรค เช่น
1.ใช้ Metalaxyl ในอัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ Metalaxyl-M 35 เปอร์เซ็นต์ ES อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดก่อนปลูกสามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้
2. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
.
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและ วิธีการจัดการได้ที่นี้เลย https://m.kasetgo.com/CCFG
.
เพื่อนๆเกษตรกรระวังโรคพืชและศัตรูพืชที่มีในช่วงนี้ อย่าลืมหมั่นตรวจสวนเพื่อป้องกันและดูแลแก้ไขไม่ให้ระบาด หรือทำลายผลผลิตการเกษตรไปมากกว่านี้
.
ติดตามและร่วมตอบโพลได้ใน Kaset Go!

14 Likes