ผมปลูกสะตอไว้กินเอง10ปีแล้วครับออกดอก(หัวโม้ง)มา4ปีแล้วครับไม่ติดฝักดอกร่วงหมดเป็นเพราะอะไรครับ

ผมปลูกสะตอไว้กินเอง10ปีแล้วครับออกดอก(หัวโม้ง)​มา4ปีแล้วครับไม่ติดฝักดอกร่วงหมดเป็นเพราะอะไรครับ

1 Like

สูตรปลูกสะตออาจารย์ครับ

การปลูกสะตอ
ต้องมีความชุ่มชื้นสูง
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 40 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3เมตร หรือยกโคกสูง 40 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, เมตร
5.ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสงปักไม้ยึดลำต้น
7. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
9.ป้องกันจัดโรคและแมลง
10ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยสะตอเล็ก มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ17-17-17หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
11. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้สะตอเตี้ยหลังปลูกไปแล้ว 1ปี ที่ระดับ 1.0และ 2.0และ3.0โดยรวมมีความสูงไม่เกิน 5.0เมตรทุเรียนต้นเตี้ย ง่ายต่อการจัดการ เก็บฝัก
12ทำการเสริมราก หลังลำต้น ประมาณ 1นิ้วทำการเสริมรากด้วยต้นเหรียง 3 ราทำทีละราก เพื่อให้ออกฝักเร็ว

1 Like

ผมปลูกสะตอไว้กินเอง10ปีแล้วครับออกดอก(หัวโม้ง)​มา4ปีแล้วครับไม่ติดฝักดอกร่วงหมดเป็นเพราะอะไรครับ

1.การพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์
2.ต้องงดการให้น้ำช่วงออกดอก หากชื้นมากก็ไม่ติดฝัก
การแก้ไข
1มีการเตรียมต้น ช่วงต้นฝนหรือกลางฝนใส่ปุ๋ยคอกเก่า +17-17-17+15-0-0+26.5CaO
2.ช่วงปลายฝนให้ปุ๋ยสะสวมตาดอ 8-24-24+ แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี ปุ๋ยละลายหมดหยุดการให้น้ำรอการออกดอก
3.สะตอจะออกดอกโหม่งหลังที่แทงยอดใหม่แล้ว ช่วงก่อนดอกบานให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34+ แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี (ถ้าทำได้นะครับ) ก็ช่วยให้การผสมติดฝักดี