ลงเมล็ด วันที่12/03/64 งอกไม่เท่ากัน เลยต้องให้น้ำ ฉ่ำเลยทีเดียว

ลงเมล็ด วันที่12/03/64 งอกไม่เท่ากัน เลยต้องให้น้ำ ฉ่ำเลยทีเดียว https://stream.mux.com/GSzxDSV43zsSmWXWLyiklH00imLMqlojxT00F9XEijcoM.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/iqz5z3asij.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=bCsuV101mB8d6sjLtgCVnBzpw2M61HBvo4a7Xpa802afE

1 Like