พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2-8 เมษายน 2564

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2-8 เมษายน 2564
ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 3-5 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีลมกระโชกแรงและมี
ลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 6-8 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิ
ต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ระยะนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจําพวกหนอนในไม้ผลและพืชผักซึ่งจะ
  กัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทําให้ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ควรกักเก็บน้ำาไว้ใช้
  ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 3-5 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีลมกระโชกแรงและมี
ลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 6-8 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมาก
ทางตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ เกษตรกรไม่ควรเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจ
  ได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า นอกจากนี้ควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทําแผงกําบังฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง

ภาคกลาง
มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง ตลอดช่วง โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 3-5 เม.ย.
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25
กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ระยะนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง นอกจากนี้ควรระวังและ
  ป้องกันศัตรูพืชจําพวกหนอนในไม้ผลและพืชผัก

ภาคตะวันออก
มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง ตลอดช่วง โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 3-5 เม.ย.
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

 • ในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรผูกยึดค้ํายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งควรเก็บ
  กักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. ลม
ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 4-8 เม.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 10-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ฝั่งตะวันตก ในวันที่ 2-3 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 4-8 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ
1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %

 • ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะจะทําให้สภาพ
  น้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจําพวกหนอนในไม้ผลและพืชผัก สําหรับในช่วงที่มี
  ฝนตกติดต่อกันควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/agromet.php