พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24-30 มีนาคม 2564

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24-30 มีนาคม 2564

ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 25-26 และ 29-30 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10
ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-41 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับ
มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ระยะนี้จะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่มีสาเหตุจากไวรัส เช่น โรคใบ
  หงิกเหลืองและโรคใบด่างในมะเขือเทศ นอกจากนี้ควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมและวางแผนการใช้น้ำทางด้าน
  การเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 25-27 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากทาง
ตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้
ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบาง
แห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น ดูแลโรงเรือนให้โปร่ง
  อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือฉีดน้ำลงบนหลังคาโรงเรือน นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้
  ทางด้านการเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ำ

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 25-26 และ 30 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วง
วันที่ 27-29 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ระยะนี้จะมีอาการ้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคแอนแทรคโนสในมะม่วงระยะติด
  ผล-เก็บเกี่ยว สําหรับพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรเลือกพืชที่มีอายุการเก็บ
  เกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 25-27 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ
ชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. มีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

 • ในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันเพลี้ยในมังคุด
  และทุเรียน ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด่าน
  การเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย

ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 25-27 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. มีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 25-26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 มี.ค. มีฝนฟ้า
คะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %

 • ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะจะทํา
  ให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจําพวกหนอนในไม้ผลและพืชผัก
  นอกจากนี้ควรกําจัดวัชพืช ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บเศษซากพืชต่าง ๆ แล้วนําไปกําจัด เพื่อไม่ให้
  เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/agromet.php