การดูแลต้นกล้วยที่กำลังโตระยะเวลาประมาณ3-4เดือนควรทำเช่นไร

การดูแลต้นกล้วยที่กำลังโตระยะเวลาประมาณ3-4เดือนควรทำเช่นไร

4 Likes

ควรลดน้ำช่วยครับ

1 Like

1…หลังกล้วยเริ่มแทงใบใหม่ ให้ปุ๋15-15-15 +15-0-0สัดส่วน2:1อัตรา 100-200กรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่
ประมาณ 8เดือน ออกดอกให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 200 กรัม/ต้นระยะติดผลให้15-15-15 อัตรา300กรัม/ต้น ช่วงเดือนท้ายก่อนเก็บ ให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา300กรัม/ต้น
หลังตัดปลีแล้ว ห่อผลให้ผิวสวย ด้วยถุงฟอยส์ หรือ ถุงสีฟ้า
2…และค้ำเครือกล้วย ป้องกันการหักคอ
3.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดต้นจะแกร็น
4.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
5ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่โรคใบไหม้ ด้วงงวงไชเหง้า และต้น
6.ปีต่อไปให้ย้ายที่ปลูกใหม่ จะทำให้ได้กล้วยเครือใหญ่และหวีใหญ่ตลอด