ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ชื่อ ต่อโชคแลนด์ สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาเรื่องกา

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ชื่อ ต่อโชคแลนด์ สามารถสอบถามปรึกษาปัญหาเรื่องการปลูก พืชผัก ผลไม้ แบบปลอดสารพิษ ได้ ฟรี จร้า
ติดต่อ : กัญยา เจริญวัย 061-4123622 https://stream.mux.com/kNstiJl4BWXvqtogBMQ02c4HeLTbbwWLko401DD8v38kM.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/qu4mvo737u.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=TB7P1OSMcIiqpebx4tNRBKvj3cbuiKdnU2SOCYxJFuc

1 Like