สสก.4 ขอนแก่น เดินหน้าต่อ อย่างไร้ข้อจำกัด พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Isan E-extension

สสก.4 ขอนแก่น เดินหน้าต่อ อย่างไร้ข้อจำกัด พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Isan E-extension…#สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น (สสก.4 ขอนแก่น) ประชุมออกแบบแผนการสอนหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Training) ตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Isan E-Extension ในปี 2665

โดยทีมวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร่วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน.