Chlorflurenol คอลฟลูรีนอล สารกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต ที่ทางจังหวัดแนะนำใช้กับสับปะรด มันมีชื่อการค้าว่าอะไรครับ

chlorflurenol คอลฟลูรีนอล สารกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต ที่ทางจังหวัดแนะนำใช้กับสับปะรด มันมีชื่อการค้าว่าอะไรครับ