GAP ใบเบิกทางเกษตรส่งออก ห้ามพลาดถ้าอยากเป็นเกษตรกรมืออาชีพ อ่านเลย!

GAP ใบเบิกทางเกษตรส่งออก ห้ามพลาดถ้าอยากเป็นเกษตรกรมืออาชีพ อ่านเลย!

เกษตรกรมือใหม่หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า GAP ซึ่งย่อมาจาก Good Agriculture Practices หรือแปลเป็นไทยคือ “การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม” ที่เป็นแนวทางทำเกษตรให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งหลักการนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยในไทยสามารถขอรับการรับรอง GAP ได้จากกรมวิชาการเกษตรนั่นเอง
.
GAP มีประโยชน์อย่างไร?

การทำ GAP เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมาก เพราะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิต เป็นที่ต้องการของตลาด มีการรับรองคุณภาพผลผลิตจากสวนและไร่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งการส่งออกหรือแปรรูปผลผลิต เนื่องจากการส่งออกผลผลิตจากสวนสู่ต่างประเทศนั้นต้องผ่านการรับรอง GAP ก่อน

นอกเหนือจากโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้นในการส่งออกแล้ว ยังเป็นการรับประกันแก่ผู้บริโภคว่าผลผลิตของเรานั้นปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และการทำตามหลัก GAP อย่างถูกต้อง จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ และเกษตรกรจะมีสุขภาพดีขึ้น เพราะการจัดการสวนอย่างถูกสุขลักษณะอีกด้วย
.
ทำอย่างไรถึงจะได้ GAP? จะทำ GAP ต้องติดต่อใคร? คำถามยอดฮิตของเกษตรกรมือใหม่

การทำ GAP นั้นครอบคลุมทั้งวงจรของการผลิตสินค้าเกษตร โดยคำนึงถึง 9 ข้อหลักดังต่อไปนี้

 1. แหล่งน้ำ ต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนสิ่งอันตราย

 2. พื้นที่ปลูก ต้องไม่มีสิ่งอันตรายที่อาจจะปนเปื้อนหรือตกค้าง

 3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือใช้ตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ถูกห้ามใช้ และใช้เพียงสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้

 4. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ต้องมีการวางแผนควบคุมการผลิต และดำเนินการตามแผน

 5. การจัดการศัตรูพืช ต้องมีการป้องกันและจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม และไม่มีศัตรูพืชบนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว

 6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ต้องเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมตามแผน ภาชนะและอุปกรณ์เก็บเกี่ยวสะอาดไม่มีการปนเปื้อน และคัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออก

 7. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิต สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อน สัตว์พาหะนำโรคไม่สามารถเข้าถึงได้ อุปกรณ์และภาชนะขนย้ายสะอาดถูกหลัก และต้องขนย้ายอย่างระมัดระวัง

 8. สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการอบรม และมีการดูแลสุขลักษณะ

 9. การบันทึกข้อมูล ต้องมีการบันทึกทุกขั้นตอนที่กล่าวมา และบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อและแหล่งรับซื้อผลิตผล

การเข้าร่วม GAP นั้น สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและคู่มือการเพาะปลูกตามหลัก GAP ได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นๆ ได้เลย
.
พืชชนิดใดขอ GAP ได้บ้าง?

ในไทยนั้นมีพืชสำคัญจำนวน 169 ชนิด แบ่งเป็นผลไม้ พืชผัก ไม้ดอก และพืชอื่นๆ โดยระยะเวลาในการติดต่อเพื่อขอ GAP ของพืชแต่ละชนิดมีดังนี้

 • พืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เช่น พืชผัก ต้องใช้ชนิดพืชที่มีการปลูกติดต่อกัน 2 ครั้งมายื่นขอ GAP พืชอาหาร

 • ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ต้องมีผลผลิตในปีที่ขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร

 • พืชเมืองหนาวหรือพืชที่ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เช่น สตรอเบอรี่ ให้สมัครทันทีที่เกษตรกรทำการเพาะปลูก
  .
  เมื่อรู้ข้อดีและข้อกำหนดในการทำ GAP แล้ว เกษตรกรก็สามารถเริ่มทำได้เลย เพราะการทำ GAP มีแต่จะให้ประโยชน์แก่เกษตรกร เข้าใกล้การเป็นเกษตรกรมืออาชีพไปอีกขั้น! หากใครเคยขอ GAP ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใต้บทความนี้เลย
  .
  ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.singburi.doae.go.th/production_dpg/wp-content/uploads/2020/02/GAP-1.pdf

https://www.doa.go.th/ac/chanthaburi/?page_id=182

https://alro.go.th/

.

อ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรต้องรู้! ความรู้การตลาดพื้นฐาน ศึกษาก่อนเริ่มขายเอง! เกษตรกรต้องรู้! ความรู้การตลาดพื้นฐาน ศึกษาก่อนเริ่มขายเอง!

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องควรรู้สำหรับเกษตรกรที่สนใจขายผลผลิตเอง! การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรื่องควรรู้สำหรับเกษตรกรที่สนใจขายผลผลิตเอง!

เคล็ด(ไม่)ลับ ปลูกข้าวโพดยังไงให้ได้ผลผลิตดี เคล็ด(ไม่)ลับ ปลูกข้าวโพดยังไงให้ได้ผลผลิตดี

25 Likes
ปุ๋ย NPK ตัวช่วยของเกษตรกร มีประโยชน์อย่างไร? ทำความรู้จักได้ในบทความนี้!
เกษตรกรต้องรู้! 5 ขั้นตอนยื่นขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ePhyto อ่านเลย
เกษตรกรอยากส่งออกสินค้าเกษตรในยุคโควิด-19 ต้องทำยังไง ? อ่านเลยที่นี่!
มีพื้นที่เท่านี้ ปลูกอะไรดี? แนะนำขนาดพื้นที่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ อ่านก่อนวางแผนทำการเกษตร
ชาวสวนต้องรู้ ! ปลูกมังคุดอย่างไรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การขอใบรับรองGAPทำอย่างไรบ้างครับ
เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ได้ผลดี ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค!
GAP ต้องมีไหมนะ? คำถามสำคัญของเกษตรกร อ่านโพสต์จากเพื่อนในชุมชนเลย!
เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ได้ผลดี ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค!
ปุ๋ย NPK ตัวช่วยของเกษตรกร มีประโยชน์อย่างไร? ทำความรู้จักได้ในบทความนี้!
GAP ต้องมีไหมนะ? คำถามสำคัญของเกษตรกร อ่านโพสต์จากเพื่อนในชุมชนเลย!