ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ https://www.nstda.or.th/nac/2021/seminar/หัวข้อ“การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืช”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ https://www.nstda.or.th/nac/2021/seminar/
หัวข้อ“การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืช” วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
โดย รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด นักวิชาการอาวุโส
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร/สวทช.