ผู้เชี่ยวชาญของ Kaset Go คือใครบ้าง

ผู้เชี่ยวชาญของ Kaset Go คือใครบ้าง

5 Likes

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะช่วยตอบคำถามในชุมชน Kaset Go มีดังนี้

 • คุณสุเทพ สหายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแมลงและศัตรูพืช
  ผู้วิจัยด้านการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชสวนและพืชไร่ต่าง ๆ โดยวิธีผสมผสานมาตั้งแต่ปี 2530 มีผลงานหนังสือ “รู้ลึกเรื่องสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช” พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาด้านศัตรูพืชทางสื่อออนไลน์และในวารสารเคหะการเกษตร

 • คุณอรพรรณ วิเศษสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและกำจัดโรคพืช
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกำจัดโรคพืชมากว่า 38 ปี เคยเป็นผู้เขียนบทความและตอบปัญหาคลินิกเกษตรในวารสารโรคพืชมา 30 ปี และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช และ การใช้สารฯอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร

 • คุณมนู โป้สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพผลไม้
  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และเป็นอาจารย์พิเศษด้านการผลิตไม้ผลและการดำเนินการตัดสินการประกวดไม้ผลทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • ดร.อรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร, การผลิตข้าวตามมาตรฐานความยั่งยืน, การสร้างห่วงโซ่คุณค่าของข้าวยั่งยืนและการเชื่อมโยงตลาด

 • คุณพยัคฆพล บารมีชินโชติ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณเกรียงไกร พุ่มพุฒ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณอัจฉริย์ชาติ ลับภู ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณปริญญา พันธัง ผู้เชี่ยวชาญการจัดการธาตุอาหารพืช บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

3 Likes