ลักษณะดินเป็นหินผุคล้ายลูกรังและดินเหนียวจะบำรุงดินอย่างไร

ลักษณะดินเป็นหินผุคล้ายลูกรังและดินเหนียวจะบำรุงดินอย่างไร

สวนผมเป็นดินเหนียว ใช้โดโฃไมท์ครับ

1 Like

1.ทางที่ดีแนะนำดินส่งตรวจทั้งสองแปลง เพื่อจะได้ปรับค่ากรด -ด่างของดินให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยไม่ถูกตรึง
2.ปลูก พืช ที่จะเป็นปุ๋ยให้กับดินได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า โสนฯ แล้วไถกลบ
3.ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ไร่ละ 1-1.5 ตัน/ไร่
4.เศษ ชิ้นส่วนพืชนำมาหมักเป็นปุ่ย แล้วนำไปใส่ให้กับดิน เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน

1 Like