มีวิธีไหนฆ่าไส้เดือนฝอยบ้างมั้ยครับผักผมเป็นรากปมทั้งแปลงเลย

มีวิธีไหนฆ่าไส้เดือนฝอยบ้างมั้ยครับผักผมเป็นรากปมทั้งแปลงเลย

แนวทางการจัดการไส้เดือนฝอย
๑.ไถดิน หว่านปอเทือง เมื่อปอเทืองออกดอกประมาณ ๕๐% ไถกลบ แล้ว ใช้พื้นที่ได้
๒. ถ้าไม่อยากปลูกปอเทือง (เป็นวิธีที่ควบคุมไส้เดือนฝอยได้ดีที่สุด นะปัจจุบันนี้) ไถดินตากแดด ไว้
๒ สัปดาห์ แล้ว ไถพลิกดินตากแดดอีก ๒ ครั้ง ทุก ๒ สัปดาห์ แล้วใช้พื้นที่ได้ (ในระหว่างที่ทิ้งดินไว้ ไม่ควรให้มีต้นหญ้างอกขึ้นมา ถ้าเริ่มมีหญ้างอก ปรับร่นระยะเวลาในการไถพลิกดินทันที เมื่อไม่ให้โอกาสไส้เดือนฝอย เพิ่มปริมาณในรากหญ้า
๓. วิธีนี้ปฏิบัติค่อนข้างยาก แต่ได้ผลดีมาก ปล่อยน้ำท่วมแปลง ประมาณ ๓ เดือน แล้วใช้แปลงได้

แต่ก่อนปลูกต้องถอนต้นออกจากแปลง เผา เพื่อลดปริมาณไส้เดือนฝอย