หนอนกินใบทุเรียนใช้ยาตัวไหนดีครับ

หนอนกินใบทุเรียนใช้ยาตัวไหนดีครับ

4 Likes

มีรูปหนอนมั้ยครับ แต่ละตัวใช้ยาไม่เหมือนกัน

เยอะมั้ย ลองใช้สารสะกัดสะเดาหรือน้ำส้มควันไม้ดู ไม่ก็กับดักกาว

ยามีหลายกลุ่มเลย คาร์บาริล ฟิโพรนิล อิมาเม็กตินก็ได้ ลองเลือกใช้ซักตัวครับ

1 Like

ลองพวกอีมาเบกตินครับ แต่ถ้าดื้อยา ก็สลับกับสไปนีโทแรม

หนอนที่ว่ามาน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อ ปกติจะพบการระบาดประปรายไม่ได้รุนแรง ก็ไม่ต้องกำจัดเพราะพืชจะเจริญเติบโตชดเชยได้ แต่หากทำลายรุนแรงในระยะวิกฤติ เช่น ใบอ่อน ช่วงดอก ผลอ่อน ถ้าจำเป็นต้องพ่นสารกรณีหนอนผีเสื้อมี 1.สารชีวภัณฑ์ กลุ่ม 11บีที หรือบาซิลลัสทูริงเจนซีส ควรเลือกที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง 2.สารเคมี กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ หรือสารผสมสำเร็จรูป 2กลไกการออกฤทธิ์ทุกชนิด