อยากทํามังคุตนอกฤดู

อยากทํามังคุตนอกฤดู

1 Like

1 วิธีการผลิตนอกฤดูหรือก่อนฤดู
1.1การเตรียมความพร้อมของต้น
1.1ทำการตัดแต่งกิ่ง
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้ว ประมาณพฤษภาคม -มิถุนายน โดยตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
1.2 การใส่ปุ๋ย
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 50กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น
1.2.2 ปุ๋ยเคมี
การปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ ควรทำการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อจะได้ทำการปรับสภาพดิน และสามารถเลือกชนิดปุ๋ยและปริมาณตามที่มังคุดต้องการ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ กับการผลิตมังคุดในฤดูที่ผ่านมา ได้แก่ สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 ปริมาณ( กิโลกรัม)เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)
หลังใส่ปุ๋ยและรดน้ำไปแล้วต้นมังคุดยังไม่ตอบสนองการแตกใบอ่อน ให้ใช้ยูเรีย 46-0-0 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ หรือ ใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
ข้อควรระวังไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
1.3 การให้น้ำ สม่ำเสมอเพื่อชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนมาแข็งแรงสมบูรณ์
1.3.1 กรณีต้นมังคุดทรุดโทรมมากๆเนื่องจากมีผลผลิตมากในฤดูกาลที่ผ่านมามีอาการใบซีดกร้านควรเพิ่มปุ๋ยเคมีคลุกเคล้ากับฮิวมิค แอซิด อัตรา 30 มิลลิลิตร/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ก่อนทำการหว่านปุ๋ย หรืออาจใช้ฮิวมิคแอซิด 200-500 กรัม/ต้นหว่านพร้อมกับปุ๋ย หรือใช้สูตรน้ำตาลทางด่วน 1-2 ครั้ง ส่วนประกอบดังนี้
1)น้ำตาลเด็กซ์โตรส หรือกลูโคส 600 กรัม
2)ปุ๋ยเกล็ด15-30-15 หรือ10-20-30อัตรา 60 มิลลิกรัม
3)ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
4)สารเคมีป้องกันกำจัดราผสมสารจับใบ อัตราแนะนำ
5)ผสมในน้ำ 20 ลิตร
1.4 กำจัดโรคและแมลงตามความเหมาะสม ในช่วงการแตกใบอ่อน ได้แก่เพลี้ยไฟ หนอนคืบ และหนอนชอนใบ
2.การเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก (ก่อนฤดู)
ประมาณเดือนสิงหาคม- กันยาน ชักนำให้แตกใบอ่อนใช้ ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
ข้อควรระวังไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
3.หลังจากเตรียมความพร้อมต้นมังคุดมาสมบูรณ์ดีแล้ว ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
3.1 ทำการกวาดโคน เอาใบแห้งออก และกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออกให้หมด
3.1ในที่ดอน หยุดการให้น้ำเพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่อง
3.1 สำหรับมังคุดในร่องสวน ให้ทำการกักน้ำ เพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องเช่นเดียวกัน
4. การขึ้นน้ำเพื่อกระตุ้นให้มังคุดออกดอก
หลังจากการงดน้ำหรือกักน้ำจนกระทั่งใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องแล้ว
มังคุดในร่องสวน ปล่อยน้ำเข้าร่องสวนให้ท่วมระดับปลายรากก็พอแล้ว และให้น้ำใต้ทรงพุ่มทางสายยางหรือให้ทางเรือรดน้ำ
ส่วนมังคุดในที่ดอนให้เปิดน้ำทางหัวเหวี่ยง หรือมินิสปริงเกอร์ ต่อเนื่อง2-3 ครั้งช่วงที่ให้น้ำให้หมั่นสังเกต ก้าใบมังคุดเดิมที่เคยชักร่องกลับมาเต่งเหมือนเดิม ตาดอกที่ซ่อนอยู่ใต้โคนก้านใบคู่ปลายยอดจะแสดงอาการบวมเป่งและอ้าออกให้ทำการให้น้ำต่อไปเรื่อยๆ จนมังคุดแทงดอกออกมาให้เห็นดอกซึ่งมีกลีบใบคู่ ปลายมีสีแดงหุ้มดอกไว้มองเห็นคล้ายก้ามปู ชาวสวนมักจะเรียกระยะนี้ว่า ระยะ ก้ามปู หรือปากนกแก้ว ซึ่งต่อไปก้ามปูจะพัฒนาต่อไปเป็นดอกมะเขือพวง
หากตาดอกที่แตกออกมาออกมาเป็นสีเขียว แสดงว่าเป็นตาใบและพัฒนาเป็นใบให้หยุดการให้น้ำ และระบายน้ำออกจากร่องสวนและกักน้ำให้แห้ง จนต้นมังคุดเกิดความเครียด ใบลู่ สลด ก้านใบชักร่องอีกครั้ง และเริ่มให้น้าและขึ้นน้ำใหม่อีกครั้งสังเกตที่ตายอดว่าแตกตามาเป็นตาดอกต่อไป
5.การปฏิบัติดูแลระยะดอกอ่อน- เก็บเกี่ยว
5.1 ระยะดอกตูม(มะเขือพวง) 5ระยะควรฉีดพ่นธาตุโบรอน อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตร พ่น 1 สัปดาห์ก่อนดอกบาน
5.2 ระยะดอกบาน5 ฉีดพ่นธาตุแคลเซี่ยม เช่น แคลเซี่ยมแม็กซ์ อัตรา 50-100/น้ำ 200 ลิตร ช่วยให้ขั้วมังคุดแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย ขณะเดียวกัน ควรดูแลเรื่องเพลี้ยไฟ มาดูดน้ำหวานจากดอก ทำให้เป็นมังคุดผิวขี้กลาก
5.3 ระยะผลอ่อนขนาดเล็ก5 ช่วงนี้มังคุดต้องการแคลเซี่ยมเพื่อช่วยให้โครงสร้างเซลล์แข็งแรงเพื่อช่วยลดอาการเนื้อแก้วยางไหลในช่วงฤดูฝนและควรให้ปุ๋ยขยายขนาด 16-16-16 หรือปุ๋ยทางใบ 20-20-20ฉีดพ่นทางใบ ทุก 15 วัน 2-3 ครั้ง
5.4 ระยะผลพัฒนา
มังคุดเริ่มมีขนาดใหญ่ ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วงจำเป็นต้องพ่นแคลเซี่ยม อัตรา 50-100 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตรช่วยให้เซลล์แข็งแรงป้องกันเนื้อแก้วยางไหล ขณะเดียวกัน ก็ให้ปุ๋ย 12-12-24 เพื่อให้มังคุดมีคุณภาพและรสชาติดี งดการให้น้ำ ก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วันทำให้เนื้อแห้ง
ตัดแต่งกิ่ง


งดน้ำมังคุดก้านใบชักร่อง
แตกตาปากนกแก้ว
แตกตาเป็นใบ

ดอกมะเขือพวง
ดอกโรย
![Untitled-

ช่วงแรกต้องให้น้ำบ่อย จะได้แตกหน่อ