มียารากลุ่มใดที่ไม่ฆ่าเชื้อไตรโคเดอมาครับ

มียารากลุ่มใดที่ไม่ฆ่าเชื้อไตรโคเดอมาครับ

3 Likes

จากข้อมูลล่าสุด สารประเภทสัมผัส (กลุ่ม M เช่น แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล คอปเปอร์ เป็นต้น ) จะมีผลต่อเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า

1 Like

จริงๆยาราน่าจะฆ่าเชื้อราหมดเลยนะครับ เลือกไม่น่าได้