โรคของมะละกอเวลาเป็นแล้วจะพ่นยารักษาให้หายได้หรือเปล่าครับ

โรคของมะละกอเวลาเป็นแล้วจะพ่นยารักษาให้หายได้หรือเปล่าครับ

โรคของพืชทุกชนิด บางโรครักษาได้ บางโรครักษาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเชื้อสาเหตุ และความรุนแรงของ
โรคที่เกิดขึ้นแล้ว

การจะรักษาโรคให้ได้ประสิทธิภาพ
๑. สุขอนามัย แปลง และ สุขอนามัยพืช
๒. วิเคราะห์โรคให้ถูกต้อง
๒. ปรับสภาพแวดล้อมในดิน และ บนต้น ซึ่งรวมถึง การให้น้ำ การให้ปุ๋ย ฯลฯให้ไม่เหมาะต่อการพัฒนาของเชื้อสาเหตุ
๓. การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพ จะต้องพิจารณาถึง
๓.๑ น้ำที่ใช้ผสมสารฯ ต้องมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสม
๓.๒ สารฯที่ใช้ เหมาะต่อเชื้อสาเหตุที่เกิดขึ้น
๓.๓. ถ้าใช้สารฯ มากกว่า ๑ ชนิด จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการผสมที่ถูกต้องเหมาะสม
๓.๔. เครื่องมือ และ วิธีการพ่นที่ถูกต้องเหมาะสม

เป็นโรคอะไรครับ มีภาพให้ดูไหม