อยากรู้ปุ๋ยใส่ยางพาราใส่แล้วใด้ผลดีมีสูรตใหนบ้างครับ

อยากรู้ปุ๋ยใส่ยางพาราใส่แล้วใด้ผลดีมีสูรตใหนบ้างครับ

3 Likes

สำหรับการให้ปุ๋ยในการทำสวนยางพารา แบ่งตามอายุ และชนิดดิน

อายุ(เดือน)----------ดินร่วนสูตร----ดินทรายสูตร--(อัตรา กรัม/ต้น)
หลังตั้งตัว------------18-10-6-------16-8-14--------60 
  2-4  -----------------------------------------90    
    6-------------------------------------------120 

11,14,และ17---------------------------------------------------------------190
23,29,35, และ41-----------------------------------------------------------250
ทุกๆ 6 เดือน-เปิดกรีดหลังเปิดกรีดแล้วใส่ สูตร 15-15-15 หรือ 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น แบ่งใส่ 2ครั้งๆละ 0.5 กก.ต้นฝนและปลายฝน

1 Like

ต้นอายุเท่าไหร่ครับ อายุมีผลกับสูตร

1 Like

17ปีครับ

ตามเมนต์บน ถ้าอายุต้นเกิน 7 ปี ช่วงปลายฝนลอง 21-7-14 ดูครับ

1 Like