ปลูกทุเรียนได้ 1 ปีกว่า หลังนั้นต้นทุเรียนจะร่วงใบและจะเริ่มตายจากยอดลงมา

ปลูกทุเรียนได้ 1 ปีกว่า หลังนั้นต้นทุเรียนจะร่วงใบและจะเริ่มตายจากยอดลงมา

2 Likes

เชื้อเข้าทำลายที่ระบบรากต้นทุเรียน ทำให้รากเป็นสีน้ำตาล เมื่อรากเน่ามากใบทุเรียนในระดับปลายกิ่ง แสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการเริญเติบโต และต่อมาใบร่วงโดยเริ่มจากใบส่วนปลายกิ่งก่อน

เป็นอาการที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไฟทอปทอรา ซี่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

ถ้าเป็นอาการดังกล่าวแสดงว่าบริเวณนี้มีปริมาณเชื้อราสาเหตุในปริมาณสูงมาก ดินค่อนข้างเป็นกรด

ถ้าหากจะปลูกใหม่ในบริเวณนี้

๑. ปรับดินบริเวณหลุมปลูกด้วยปูนขาว ทิ้งไว้ประมาณ ๒ สัปดาห์

๒. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก

๓.หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ กก.

รากเน่าแน่เลย สวนผมก็เป็น