ส้มโอใบเหลืองทั้งต้น ไม่แตกยอดอ่อนแล้วค่อยๆตาย แก้ไขได้อย่างไรบ้าง เกิดจากอะไรครับ

ส้มโอใบเหลืองทั้งต้น ไม่แตกยอดอ่อนแล้วค่อยๆตาย แก้ไขได้อย่างไรบ้าง เกิดจากอะไรครับ

2 Likes

อาการของโรคส้มโอที่กล่าวมานั้น น่าจะเป้นอาการของโรคกรีนนิ่ง (Greening Disease)

ที่มีสาเหตุจากเชื้อคล้ายแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter asiaticus

อาการโดยทั่วไป ที่สังเกตุได้คือ ใบเล็ก ชี้ตั้ง ใบมีสีเหลืองซีด เส้นกลางใบเขียว คล้ายอาการขาดธาตุ ใบแก่แสดงอาการใบแข็งหนา ผิดปกติ ม้วนงอ เส้นใบบวมแตก ผลร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยว

การแพร่กระจายของโรคพบในระยะแตกใบอ่อนและช่อดอก นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถแพร่ระบาดไปกับการตอน ติดตา หรือ เสียบยอด จากกิ่งพันธุ์ที่เป็นโรค และมีแมลงพาหะนำโรคคือ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม

แนวทางการจัดการ
1. ปลูกและขยายพันธุ์ด้วยส้มที่ปลอดโรค
2. ขุดทำลายต้นที่เป็นโรคแล้วเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะโรค
3. ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ คือ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม อย่างสม่ำเสมอ
4. ปลูกพืชบังลมล้อมรอบ
5. เมื่อส้มโอแสดงอาการเป็นโรคที่กิ่งใดกิ่งหนึ่ง ควรรีบตัดทิ้ง โดยตัดให้ชิดกับลำต้น เพื่อป้องกันการรุกลามไปยังกิ่งอื่น

1 Like