จะปลูกแตงทำน้ำหยดต้องทำอย่างไรบ้างแปลงคู่

จะปลูกแตงทำน้ำหยดต้องทำอย่างไรบ้างแปลงคู่

1 Like

อยากรู้ด้วยครับ ปลูกจังหวัดไหนครับ

คำถามนี้ผู้ตอบยังต้องสอบถามผู้ที่เขามีความรู้เฉพาะด้านนี้โดยตรง
1.ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรม ชัยนาท 056476596 ร้อยเอ็ด 043569115 หรือกองเกษตรวิศวกรรม กรมส่งเสริมการเษตร025793518
2.กรณีจากเขาทำก็ทำก็คุยกับเขาเลย