ทุเรียนเหล็กยอกไม่เดินทำอย่างไรหรดี

ทุเรียนเหล็กยอกไม่เดินทำอย่างไรหรดี

1 Like

ทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนแอ การที่ยอดไม่เดินอาจมีปัญหาจากหลายๆด้าน ได้แก่ ระบบราก ปุ๋ย โรคและแมลง เพื่อให้ การตอบหรือแสดงความคิดเห็นตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ขอให้ส่งรูปมาให้ดูด้วย

1 Like

น่าจะต้องดูรูปนะคะ