การดูแลมะลิ

การดูแลมะลิ

1 Like

ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลดพวกแมลงแกับโรค

จากรูปนั้นดูเหมือน ได้ลงปลูกมะลิไปแล้ว
ตอนนี้ จะพูดเฉพาะการดูแล
1.หลังปลูก 1 เดือนใส่ปุ๋ย 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 50 กรัม/ต้นต่อไปใส่ ทุกๆ 1เดือน พร้อมพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 30-30-15 หรือ 17-34-17 อัตราแนะนำ พร้อมธาตุอาหารรอง
2.ให้น้ำสม่ำเสมอ ยกเว้นฝนตก
3.ทำการกำจัดวัชพืช และพรวนดิน ก่อนทำการใส่ปุ๋ยเคมี
4.ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 2ครั้ง ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารสูง(เรียงลำดับมากไปหาน้อย) สุดคือ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
5กำจัดศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ โรครากเน่า แอนแทรคโนส
แมลงที่สำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะดอก
6.การตัดแต่งกิ่ง หลัง1-2ปีทำการตัดแต่งกิ่ง ปีละ 2- 3 ครั้ง