วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมทำไงก่อน

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมทำไงก่อน

5 Likes

ขั้นแรกหาที่ดีๆ ใกล้น้ำ ดินระบายน้ำดี

1 Like

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้น ปเป็นดินร่วน ร่วนทราย มีแล่งน้ำที่ให้แก่ต้นมะพร้าว แต่ปลูกในที่ลุ่มแถบภาคตะวันตก สามารถยกร่อง หลังร่องกว้าง4-6เมตรท้องร่อง กว้วง 1.50 เมตร ตากดินประมาณ 2-3 เดือน กำหนดระยะปลูก 6X6เมตรหลุมขนาด .50X.50X.50 เมตร ส่วนที่ดอน ไถพรวน ตั้งเนินหลังเต่าหลังร่องกว้าง 3 เมตร กำหนดระยะปลูก 6X6เมตร ที่ดอนอาจต้องขุดสระ 2 งาน สำหรับพื้นที่ปลูกประมาณ 5-7 ไร่
การปลูกแบบสับหว่างทะแยงมุมกัน
การจัดหาพันธ์ุ เป็นมะพร้าวน้ำหอม ชนิดก้นจีบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขนาดหน่อ ควรไม่น้อยกว่า 2 ใบคลี่ สีเขียว การเพาะชำในวัสดุที่ร่วนเวลาถอนย้ายกล้าแล้วรากไม่ขาดและช้ำเสียหายมาก
การปลูกใส่่ปุ๋ยคอกเก่า 5กิโลกรัม หินฟอสเฟต 0.50 กิโลกรัมเพื่อช่วยให้รากเดินดี และผสมคลุกเคล้ากับดินหน้าในหลุม วางหน่อมะพร้าวลงในหลุมกลบดินพอแน่น เสร็จแล้วป้กไม้เพื่อผูกยึดหน่อมะพร้าวไม่ให้หลุดลอย ไปเวลาฝนตกหนัก หลังจากมะพร้าวปลูกใหม่แตกใบใหม่ก็เริมให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 อย่างน้อยปี 2 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่

2 Likes

เลือกพันธุ์ที่ดีครับ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรก็มีพันธุ์ดี เข้าถึงได้

1 Like

ต้องยกร่องแปลงปลูก ถึงจะจัดการสวนง่าย ปลูกแล้วค่อยทำไม่ได้นะครับ

ปลูกพืชเสริมไปด้วยก็ดี ระหว่างที่สามปีแรกยังไม่ให้ผล