ขอปรึกการเตรียมดินปลูกอ้อยคั้นน้ำค่ะ

ขอปรึกการเตรียมดินปลูกอ้อยคั้นน้ำค่ะ

1 Like

ทำการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อปรับสภาพดืน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3…ไถพรวนพร้อมทำร่อง(เหร็ง)ขนาด ห่างกัน 1-1.5 เมตร
4.การใส่ปุ๋ยสำหรับดินร่วนทรายรองพื้นพร้อมปลูก 15-15-15หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ครั้งที่ 2หลังปลูก 2-3 เดือนอัตรา 60 กิโลกรัม/ไร่
5…การใส่ปุ๋ยสำหรับดินร่วนหรือดินเหนียวรองพื้นพร้อมปลูก 16-8-8หลังปลูก 1เดือน อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ครั้งที่ 2หลังปลูก 2-3 เดือนอัตรา 40 กิโลกรัม/ไร่