พวงชมพูวิธีปลูก

พวงชมพูวิธีปลูก

น่าจะเอากิ่งปักชำได้นะ

1 Like

ปลูกเหมือนพืชทั่วไป เตรียมพรวนดิบริเวณที่จะปลูก ลึก 30 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ขุดหลม 50X50x50เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟท 0.100 กรัม ผสมปุ๋ยคอกเก่า 1-2กิโลกรัมกับดินหน้าในหลุม 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าที่ถอดภาชนะออกแล้ว และสยายรากออกเล็กน้อย วางลงบนดิผสม แล้วกลบดินให้มิดดินของต้นกล้า เล็กน้อย ปักไม้ยึด พลางแสง รดน้ำให้ชุ่ม 3วันหลังปลูกให้น้ำวันละ ครั้ง ต่อไป 3วันครั้ง
หลังที่พวงชมพู แตกใบอ่อนแล้ว จึงให้ปุ๋ย เคมี 15-15-15 และเมื่อออกดอกแล้วให้ปุ๋ย 12-24-12 กระตุ้นการออกดอกให้มากขึ้น
พวงชมพูมักจะมีหนอนกัดกินใบ ต้องหมั่นสังเกตุ

1 Like