ชื่อดิน การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง การเพิ่มผลผลิตต่อไร่30ตัน/ไร่ การลดต้นทุนต่อไร่ การดูแลอ้อยตอ

ชื่อดิน
การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่30ตัน/ไร่
การลดต้นทุนต่อไร่
การดูแลอ้อยตอ