การทำนาที่ดีสุดเปลืองเงินน้อยที่สุด..และได้ผลผลิตมากที่สุด

การทำนาที่ดีสุดเปลืองเงินน้อยที่สุด…และได้ผลผลิตมากที่สุด

2 Likes

การทำนาแบบประหยัด ผลผลิตสูง
1.การทำนาแบบโยนกล้า ใช้เมล็ดพันธ์ุ3-5 กิโลกรัมต่อไร่
2.ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้เพราะจำนวนต้นน้อย
3.ลดปัญหาวัชพืช หลังโยนกล้า1 วัน ปล่อยน้ำเข้านาทันที
4.ผลผลิตสูงใกล้เคียง กับแบบอื่นๆ
ข้อจำกัด
1.ต้องมีน้ำสมบูรณ์ที่สามารถควบคุมได้
2.เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่ 10-15 ไร่

การทำนาที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดที่สุดและได้ผลผลิตที่สุด ต้องเลือกวิธีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นา เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งวิธีการปลูกที่ดีและเหมาะสม ต้องเริ่มตั้งแต่

 1. การเตรียมดิน พักหน้าดิน ลดการเกิดวัชพืช
 2. การเลือกเมล็ดพันธุ์ เลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ที่รับรอง สืบกลับได้ครับ
  3 การปลูก จะใช้นาหยอดทั้งแบบข้าวแห้ง กับแบบน้ำตม อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 5 - 10 กิโลต่อไร่ ถ้ามีเครื่องจักรในพื้นที่นะครับ
  4 การกำจัดวัชพืช ฉีดยาคุม ถ้าจำเป็น และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าใช้น้ำช่วยคุมหญ้าได้ก็จะยิ่งดี
  5 การให้น้ำ ใช้วิธีเปียกสลับแห้ง ลดต้นทุนการสูบน้ำ ได้ถึงครึ่ง แล้วข้าวก็แตกกอดีครับ อีกทั้งช่วยลดโลกร้อนด้วย จากการปล่อยก๊าซมีเทน
  6 การใส่ปุ๋ย บำรุงดิน ควรจะใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมการข้าว ให้เหมาะกับชนิดดิน ให้ถูกสูตร ถูกอัตรา และถูกเวลา ยิ่งถ้าผสมปุ๋ยใช้เอง ยิ่งลดต้นทุนได้มากเลยครับ
  7 ควรตรวจดูโรค แมลง ถ้าไม่มีความจำเป็นหรือพบการระบาท ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดครับ
  8 เกี่ยวช่วงพลับพลึง ระบายน้ำออกตอนเกี่ยว ก็จะทำให้ข้าวมีความชื้นที่เหมาะสม ได้ราคาดี
  9 หลังเก็บเกี่ยว ไม่เผาตอซังหรือฟาง หมักตอซัง เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน และ ลดการเกิดวัชพืช
  10.ปลูกพืชหมุนเวียน พืชบำรุงเดิน เช่น ถั่วเขียว หรือว่า ปอเทือง เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
  ก็น่าจะทำให้ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้มากเลยครับ