อยากทราบว่าพันธุ์ข้าวไร่ดอกพะยอมหาชื้อได้ทีไหน

อยากทราบว่าพันธุ์ข้าวไร่ดอกพะยอมหาชื้อได้ทีไหน

ลองสอบถามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านดูครับ

1 Like

ลองสอบถามศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชน หรือกรมข้าว บางเขน กทม.