ปลูกมะพร้าวให้ได้ผลต้องทำอย่างไร

ปลูกมะพร้าวให้ได้ผลต้องทำอย่างไร

มะพร้าวอะไรครับ ปลูกแล้วก็ได้ผลทั้งนั้น ยกเว้นจะเจอด้วงไฟกินคอเสียก่อน หรือแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ
การปลูก มะพร้าวเล็กปลูกในร่องสวน ระยะ 6X6เมตร มะพร้าวใหญ่ปลูกในที่ดอน 8X8 เมตร
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง4.0 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด6X6หรือ 8X8 เมตร
8 ขุดหลุม ขนาด 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5-10 กิโลกรัมกับดินหน้า2/3หลุม
9.ปลูกหน่อมะพร้าวลงในหลุม กลบดิน ท่วมผลมะพร้าว ปักไม้ยึดต้นไว้ พลางแสง
หลังมะพร้าวแตกใบใหม่แล้ว ให้ปุ๋ย15-15-15 อัตรา200-300กรัม/ต้น ต้นฝนและปลายฝน
ช่วงออกดอให้ปุ๋ย 8-24-24 ระยะติดผล13-13-21อัตรา 300-500กรัม/ต้น
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยลดปัญหามะพร้าวขาดคอ
11.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
12ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ด้วงแรด ด้วงไฟ แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ