การปลูกโกโก้และผลผลิต

การปลูกโกโก้และผลผลิต

1 Like

ปลูกเยอะไหม จ. ไหนครับ

การปลูกโกโก้ ภายใต้ร่มเงา
1.กำหนดระยะปลูก 3X3 เมตร หรือ 3X2.8เมตร
2.ผลผลิตเมล็ด 160 กิโลกรัม
3.พันธ์ุลูกผสมอัพเปอร์อเมซอน
4.หลุมปปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300กรัม ปุ๋ยคอกเก่า5กิโลกรัมกับดินหน้า 2/3ของหลุม
5.ถอดภาชนะปลูก ตัดปลายรากขดเล็กน้อย กลบดินท่วมดินเดิม ปักไม้ยึดลำต้น พลางแสง รดน้ำทันที
6.หลังปลูกไปแล้ว ประมาณ 1เดือน
7. ให้ปุ๋ยเคมี15-15-15อัตรา 200-300 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ใช้สูตรนี้ในปปีที่1-2
สำหรับปี 3-4 ให้ปุ๋ยเคมี12-12-17-2อัตรา 6600-750 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง
สำหรับปีที่5ขึ้นไป อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น/ปี
ศัตรูพืชที่สำคัญ ด้วงกุหลาบ กัดกินใบอ่อน มวนโกโก้เจาะผล และโรคผลเน่า