ชว่งนี้ข้าวไม่คอ่ยงามต้องใส่ปุย๋อะไรครับ

ชว่งนี้ข้าวไม่คอ่ยงามต้องใส่ปุย๋อะไรครับ

ข้าวพันธุ์อะไรครับ และเริมปลูกไปเมื่อไร ใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างแล้วครับ