ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

เป็นอาการของโรค ราน้ำค้ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ทุกครั้งที่ปลูกควรคลุกเมล็ด ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่สามารถควบคุมโรคได้ เช่น สารกลุ่มรหัส 4 (เมตาเล็กซิล สำหรับคลุกเมล็ด) ซึ่งสามารถเก็บเมล็ดไว้ได้หลังจากคลุกเมล็ดแล้ว หรือ คลกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับเชื้อราชั้นต่ำอื่นๆ ที่ใช้สำหรับพ่น เช่น
สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น แต่เมื่อคลุกเมล็ดแล้ว ต้องใช้ทันที
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
เมื่อเมล็ดงอกประมาณ ๗ วัน อาการ ใบด่างจะเริ่มสังเกตุได้ ต้องกำจัดต้นท่มีอการออกจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายโรค

ขณะนี้ถ้าพบไม่มาก รีบ ถอนต้นที่เป็นโรคออก และ พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่แนะมำมาข้างต้น

ขอบคุณครับ