เสาวรสออกดอกไม่ติดผลใช้ปู๋ยสูตรอะไร

เสาวรสออกดอกไม่ติดผลใช้ปู๋ยสูตรอะไร

สภาพต้นเป็นไง มีรูปมาให้บ้างไหม?