วิธีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ข้าวโพดหวาน ต้นทุนสูง ทั้งค่ายาฉีดหนอน ปุ๋ย ค่าแรง ค่าไฟฟ้า คือแพงมาก หักทุนออกแล้ว แทบไม่เหลือค

วิธีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ข้าวโพดหวาน ต้นทุนสูง ทั้งค่ายาฉีดหนอน ปุ๋ย ค่าแรง ค่าไฟฟ้า คือแพงมาก หักทุนออกแล้ว แทบไม่เหลือค่ะ

4 Likes

ลองเปลี่ยนสารเคมี มาเป็นแบบไร้สารไหมค่ะ

2 Likes

ใส่กับดักเหนียว ล่อแมลงครับ ระบาดมากใช้ยาฆ่าแมลง ตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ครับ

1 Like

1.วิเคราะห์ดิน
2.การเตรียมดินที่ดี ไถผาน 3 ตากดิน7-15 วัน
3.พรวนผาน7 ใส่ปูน ปุ๋ยคอก ตามค่าวิเคราะห์
4.ยกร่อง ระยะปลูก 25X75เซนติเมตร
5.พันธ์ุลูกผสม ทนทานโรค ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวอายุสั้น
6.ใช้เมล็ดพันธ์ุที่คุสารเคมี ป้องกันโรคและแมลง
7ให้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
8.ให้น้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการของพืช
9.หมั่นกำจัดวัชพืช
10. เก็บเกี่ยวตามความสุกแก่ที่เหมาะสมของแต่ละพันธ์ุ

2 Likes

ขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะ