จะปลูกข่าๆอะไรราคาดีครับ

จะปลูกข่าๆอะไรราคาดีครับ

1 Like

ข่ามี2พันธ์ุคือข่า เหลือง โตช้าข่าแดงโตเร็ว เนื้อนิ่มขายหน่ออ่อน หน่อแก่ สีสวย ราคาหน่ออ่อน 50 บาท หน่อแก่ 25 บาท ข่าเหลืองแก่17 บาท

1 Like