จะปลูกปลามครับ

จะปลูกปลามครับ

เรื่องปาล์ม-ยางพาราเป็นพืชที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี่ยน รวมทั้งไทยปลูกกันมากมาย ราคายังไม่ดีเท่าทีควร ดังมีการตั้งคำถามมาในห้องสนทนาเกษตรชุมชนว่า ยางพาราราคาตกตำ่****ปาล์มราคาตกตำ่
ข้อเสนอแนะน่าจะเปลี่ยนแนวไปปลูกไม้ผลที่ส่ออกได้ ทำนอกฤดูได้ ที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง(ยกเว้นภาคใต้) หรืออะโกาโด ฯ

1 Like