อยากปลูกใผ่

อยากปลูกใผ่

คำถามท่านกว้างไปหน่อย ไผ่ใช้สอย หรือไผ่กินหน่อ
ไผ่กินหน่อ ได้แก่ ไผ่หวาน ไผ่รวก ไผ่ตงศรีปราจีน ไผ่หม่าจู
แหล่งจำหน่ายพันธ์ุไผ่ อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนไผ่ใช้สอย ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ตรงเป็นต้น
การกำหนดระยะ ไผ่ใหญ่ ไผ่ตง หม่าจู 8X8 เมตร
ส่วน ไผ่เล็ก ไรวก ระยะปลูก 4X4 เมตร
ควรปลูกในช่วงนี้ที่กำลังมีฝน เพื่อใหไผ่สามารถตั้งตัวได้ก่อนที่เข้าฤดูแล้งที่จะมาถึง

2 Likes

กินหน่อครับ

1 Like