ขา้วโพดใช้พันอะไรดีคับ

ขา้วโพดใช้พันอะไรดีคับ

1 Like

ข้าวโพดหวาน เช่น ซุปเปอร์สวีท พันธ์ุลูกผสมใหม่ ลองเข้าไปสอบถามสถานีวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไร่สุวรรณ)

พันธุ์ไฮบริก ก็น่าสนใจ