การปรับปรุงดินให้ปลูกพืชงาม

การปรับปรุงดินให้ปลูกพืชงาม

4 Likes

หลักๆเลยเน้นปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับ

1 Like

1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.การเตรียมดินไถหรือพรวนใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยคอกเก่า1-1.5 ตัน ยกโคกหรือเนินหลังเต่า กว้าง 3-4 เมตรสูง 40-50 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำดีแล้ว ตากดิน2สัปดาห์ก่อน
3.กำหนด ระยะปลูก ปลูกบนโคกหรือบนเนินหลังเต่า โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน

1 Like

ถ้าส่งดินตรวจได้จะดี จะได้ใส่ปูนหรือปรับปรุงได้ตรงจุดค่ะ ส่งที่พัฒนาที่ดินได้นะ

ถ้ายังไม่ได้ปลูกอะไรลงไป ให้เริ่มปลูกปอเทืองแล้วไถกลบตอนออกดอก ทำสักสองรอบขึ้นไปดินดีขึ้นแน่นอน