การใส่ปุ๋ยปาล์ม

การใส่ปุ๋ยปาล์ม

2 Likes

การใส่ปุ๋ยปาล์มซึ่งมีสูตร และช่วงเวลาการให้ในรอบปี และปริมาณที่เหมาะสมตามตารางต่อไปนี้
1.การให้ปุ๋ยปาล์มเล็ก1-6ปี


2.การใส่และบริเวณที่ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มวัยต่างๆดังนี้