มะเขือเทศก้นดำใช่ยาอะไร

มะเขือเทศก้นดำใช่ยาอะไร

มะเขือเทศก้นดำ เป้นเพราะเกิดจากการขาดธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม ซึ่งจะต้องเพิ่มธาตุอาหารรองนี้ในระยะตั้งแต่มะเขือเทศเริ่มติดดอก
แต่ถ้าพ่นเฉพาะธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม จะมีผลกระทบที่ตามมาคือ พืชอาจจะเกิดอาการต้นเหี่ยวเพราะขาดธาตุอาหารรองโบรอนได้

ดังนั้น เพื่อให้พืชสมบูรณ์ ต้องพ่นธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม + โบรอน ในระ่ยะที่มะเขือเทศเริ่มออกดอก ทุก ๕-๗ วัน ๒ ครั้ง ก็เพียงพอต่อแต่ละรุ่นที่ออกดอก

นอกจากนี้ควรจะต้องลดการใช้ ไนโตรเจนลงบ้าง เพราะถ้าใช้ไนโตรเจนมากเกินไป การเป็นประโยชน์ของแคลเซี่ยมจะน้อยลง

และเพื่อให้ธาตุอาหารที่ใช้ได้ประโยชน์เต็มที่ และ ลดโอกาสเกิดพิษกับ ไม่ ควรพ่นธาตะอาหารรองร่วมกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช