เมล่อน

เมล่อน

1 Like

อ.มนู แนะนำแนวทางไว้แบบนี้ครับ

การปลูกเมล่อน เป็นพืชจัดอยู่ในพืชตระกูลแตง เป็นพืชที่อ่อนแอต้องการการดูแลแบบใกล้ชิด มีโรคมาก ตัวเมล่อนเองก็เป็นโรคง่าย
สภาพดินร่วนความเป็นกรดด่างPHอยู่ที่ 6-6.5 มีอินทรีย์วัตถุสูง รองก้นหลุม 16-16-16 หากปลูกในโรงเรือน ก็นิยมใช้ดินผสม ดิน+ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดิบ+ทราย 1:1:1 ระยะปลูก30X60 (แถวคู่)
พันธ์ุ ได้แก่ ซันเลดี้ เจด ดิว สกาย ร็อคเก็ต ปัจจุบันมีพันธ์ุลูกผสมออกมาใหม่ๆมากมาย ทั้สายพันธ์ุจากญี่ปุุ่น ยุโรป และอเมริกา
หลักการเลี้ยงผลให้มีคุณภาพ ให้ตัดแขนงที่1-11 ออกทิ้งและเหลือแขนงที่12-16 ไว้เลี้ยงผลเพียง 1 ผลและเมื่อติดผลดีแล้ว ให้ทำการตัดแขนงอื่นๆออกให้หมดที่ข้อที่25 ตัดยอดออก
การใส่ปุ๋ย เน้นปุ๋ยให้ความหวานสูง เช่น 12-12-17+2Mg หรือ 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบันมีการปลูกในโรงเรือน การให้ปุ๋ยไปกับน้ำ แลสารเคมีกำจัดโรคและแมลง
โรค และ แมลงที่สำคัญ

  1. เพลี้ยไฟป้องกันด้วย อิมิดาโคลพริด แลมป์ดา ไซฮาโลทริน
    2)หนอนแมลงป้องกันด้วยการห่อผลหลังติดผล
    3)โรคเน่าคอดิน เคมีป้องกำจัดรา เช่นแคปแทน
  2. โรคเหี่ยว
    เท็คนิคเฉพาะก่อนเก็บผล 15 วังดการให้น้ำ
    เก็บเกี่ยวตามอายุความแก่ของแต่ละพันธ์ุที่กำหนด ประมาณ 55-60 วัน
1 Like

เมล่อนไม่ค่อยชอบฝนนะครับ เสี่ยงเป็นโรคง่าย