การทำลำไยนอกฤดู

การทำลำไยนอกฤดู

ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเลือกปลูกกันมาก แต่เนื่องจากลำไยในฤดูกาลมักมีผลผลิตออกมามากจนทำให้ผลผลิตแข่งขันกันเองจนทำให้เกิดราคาตกต่ำ อย่างไรก็ตามลำไยก็สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายผลผลิตเข้าตลาดส่งออกได้ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการแข่งขันทางด้านราคากันเอง และเพิ่มโอกาสตลาดส่งออก การผลิตลำไยนอกฤดูจึงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

ขั้นตอนการทำลำไยนอกฤดู

 1. เลือกพันธุ์ลำไยเพื่อการผลิตนอกฤดู เน้นพันธุ์ที่ตลาดต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ ลำไยพันธุ์ดอ และลำไยพันธุ์พวงทอง เป็นต้น

 2. อายุที่เหมาะสมต่อการทำลำไยนอกฤดู ต้นลำไยต้องมีอายุ 3 ปีสภาพต้นสมบูรณ์แข็งแรง

 3. การเลือกช่วงเวลาการทำลำไยนอกฤดู ส่วนใหญ่การผลิตลำไยนอกฤดูได้เกือบทั้งปีหลีกเลี่ยงช่วงในฤดูกาลช่วงที่นิยม ส.ค. – พ.ค.

 4. การทำแผนการดำเนินการทำลำไยนอกฤดู เพื่อให้การดำเนินการผลิตทุกขั้นตอนสอดคล้องประสานกันจำเป็นต้องทราบระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการผลิตแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การกระตุ้นแตกใบอ่อนการกระตุ้นออกดอก-ผลแก่ เป็นต้น จึงจะทำให้การจัดทำแผนการดำเนินการผลิตได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลพื้นฐานในการทำลำไยนอกฤดู

 1. ลำไยมีการพัฒนาใบอ่อนเป็นใบแก่และสามารถแตกตาใหม่ใช้เวลา 45-60 วัน

 2. ใบอ่อนชุดที่ 3 เปลี่ยนเป็นใบเพสลาดใช้เวลา 15 วันซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะต่อการราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต

 3. หลังราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต เพื่อบังคับให้ลำไยออกดอกนอกฤดูได้ภายใน 18-25 วัน

 4. ลำไยตั้งแต่ออกดอกถึงดอกบานใช้เวลา 1 เดือน

 5. ผลอ่อนพัฒนาเป็นผลแก่

วิธีการทำลำไยนอกฤดู

การทำลำไยนอกฤดู หรือ การผลิตลำไยนอกฤดูนั้นมีวิธีการทำหลายขั้นตอน โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของต้นลำไย การใส่ปุ๋ย การดูแลลำไยผลอ่อน-ผลแก่ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมความพร้อมของต้นลำไย

1.1. ทำการตัดแต่งกิ่ง

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จโดยตัดกิ่งยอดกลางทรงพุ่มด้านบน 2-3 เพื่อเปิดใจกลางทรงพุ่ม แล้วตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด

1.2. การใส่ปุ๋ย

 • ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยพรวนดินให้ปุ๋ยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น (ปุ๋ยควรผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้ว)

 • ปุ๋ยเคมี ตามแนวทางของอาจารย์ พาวิน มะโนชัย (N:P:K) 4:1:3 โดยใช้ปุ๋ยผสมดังนี้สูตร 46-0-0 ผสม 15-15-15 และ 0-0-60 ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ตามสัดส่วนที่กำหนด

 • หรือ 25-7-7 อัตรา 500 กรัมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร

 • หรือใส่ปุ๋ยคอกผสมผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0 อัตราส่วย 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น หรือปุ๋ยเคมี 15-15-15 หรือ 20-0-0 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น

 • กรณีต้นลำไยทรุดโทรมควรฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมประเภทคาร์โบไฮเดรต 1-2ครั้ง แล้วกระตุ้นการแตกรากใหม่ให้แข็งแรงด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15 อัตรา 60 กรัมผสมฮิวมิค แอซิด 100 มิลลิลิตร /น้ำ 20ลิตรราดใต้บริเวณทรงพุ่มทุกๆ 7 วัน 2-3 ครั้ง

1.3. การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 1

ฉีดพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 30-20-10 อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 7-10 วันจำนวน 2 ครั้ง หรือใช้ไทโอยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้งช่วยให้ลำไยแตกใบเร็วขึ้น สำหรับการเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วควรฉีดพ่นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตผสมสังกะสีและแม็กนีเซียม ทุก 10-15 วันจำนวน 2-3 ครั้ง

1.4. การกระตุ้นแตกใบอ่อนครั้งที่ 2 และ 3

การกระตุ้นแตกใบอ่อนเหมือนครั้งที่ 1 และเมื่อใบเข้าสู่ระยะเพสลาด อายุ 3 สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมการออกดอกสูตร 8-24-24,14-7-28 13-13-21 หรือ 15-15-20 อัตรา 1-3 กิโลกรัมรดน้ำให้ชุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 10-45-10,12-48-12 หรือ 0-52-34 ทุก 7-10 วันจำนวน 2-3 ครั้ง เพื่อให้ลำไยหยุดการพัฒนาทางใบแต่ สะสมอาหารแป้งและน้ำตาล

1.5. การราดสาร โพแตสเซี่ยมคลอเรต

 • เมื่อใบเริ่มแก่ให้ทำความสะอาดโคน และวัชพืช ยึดโยงกิ่งระดับดินให้สูงขึ้นจากดิน 1 เมตร เพื่อให้ใต้ทรงพุ่มแห้งรูปที่ 4 และทำการพ่นปุ๋ยทางใบ 10-20-30, 13-0-46หรือ 0-52-34 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วันจำนวน 1-2 ครั้ง

 • เมื่อใบแก่สีเขียวเข้ม เนื้อใบหนาเป็นมันกิ่งมีสีน้ำตาลแดง ก้านใบกางออก ก็ให้ดำเนินการให้น้ำแบบพรมพอหมาดๆ ตัดแต่งกิ่งเล็ก กิ่งในทรงพุ่มในช่วง 7-10 วัน(อย่านานเกินอาจทำให้การแตกใบใหม่ได้)ก่อนราดสารฯ

 • การราดโพแตสเซี่ยมคลอเรตทั้งแบบผสมน้ำ หรือแบบหว่าน ใต้ทรงพุ่มเป็นวงกลมกว้าง 50-100 เซนติเมตรถ้าแบบหว่านควรให้น้ำพอหมาด มาก่อน

1.6. การปฏิบัติหลังการราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต

ให้น้ำสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทุกๆ 3-5 วันเพื่อสารโพแตสเซี่ยมคลอเรตแพร่กระจาย เพื่อให้ต้นลำไยดูดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต มากที่สุด ประมาณ 3-5 สัปดาห์ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก(ปกติลำไยจะออกดอกหลังราดสารฯแล้ว 18-25 วัน)

1.7. การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแทงช่อดอก

เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกหลังสาร 7-10 วัน ให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น

1.8. การดูแลช่วงออกดอก

ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไย ดังนี้

 • ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตรด้วย 25-7-7 หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0 อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร

 • ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ

 • เพื่อให้ช่อดกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1 ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไป

 • ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลาย ได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้งโดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังส่งผลให้เป็นราดำตามมา

1.9. การปฏิบัติดูแลลำไยผลอ่อน-ผลแก่

 • การให้น้ำ หลังลำไยติดผลแล้วต้องให้น้ำทีละน้อย แล้ว ค่อยเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอและควรงดให้น้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน

 • การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลลำไยมี แนวทางปฏิบัติเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1.10 แนวทางในการให้ปุ๋ยลำไยในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกและภาคอื่นๆ มีสูตรและปริมาณดังนี้

 • ระยะที่ 1 หลังดอกเริ่มโรย ใส่ปุ๋ย 25-7-7, 16-8-8 หรือ 15-0-0 สูตรใดสูตรหนึ่งอัตรา 100 กรัม /เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สำหรับการพ่นปุ๋ยทางใบควรเสริมด้วยกรดอะมิโนแอซิด หรือสารสกัดจากสาหร่ายทะเล ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 • ระยะที่ 2 ติดผลอ่อนอายุ 60 วันรูปที่7เพื่อให้ผลลำไยขยายขนาด ระยะนี้เหมาะสมทำการตัดแต่งปลายช่อทิ้ง1ใน 3 ทุกช่อ หรือตัดทิ้งทั้งช่อ เหลือ ปริมาณ 2 ใน 3ของทรงพุ่ม แล้วให้ปุ๋ยทางดิน 15-0-0 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร

 • สำหรับภาคตะวันตกให้ปุ๋ย 21-7-14 อัตรา 500 กรัม/ต้น หรือ ปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 15-0-0 หรือสูตร 30-20-10 ที่มีธาตุรอง จำนวน 2-3 ครั้ง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 • ระยะที่ 3 ช่วงพัฒนา เนื้อและเมล็ดอายุ 90 วันช่วงที่เมล็ดพัฒนาจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลกรณีลำไยผลดกเกินไป จำเป็นต้องตัดแต่งช่อให้มีผลประมาณ 40-80 ผล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นลำไยขนาดใหญ่ ขนาดจัมโบ้และ เบอร์ 1 ควรให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 13-0-46หรือ 10-0 -30 อัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ช่วยให้เมล็ดและเนื้อพัฒนาได้รวดเร็ว หรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 20-20-20 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง

 • ระยะที่ 4 ช่วงพัฒนาคุณภาพเนื้ออายุ 120 วัน ช่วงนี้เมล็ดจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำผลขยายค่อนข้างเร็วเนื้อมากช่วงให้ปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูง ได้แก่ 13-13-21,15-5-20,14-7-28,12-12-17+2Mgหรือ8-24-24 เพื่อพัฒนาเนื้อแห้งกรอบอัตรา 100-150 กรัม/ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตรหรือพ่นปุ๋ยทางใบด้วยอาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนแอซิดหรือสารสกัดจากสาหร่ายผสมปุ๋ยเกล็ด 10-20-30 ที่มีธาตุรอง ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวน 2-3 ครั้ง

 • ระยะที่ 5 ระยะผลแก่ อายุ 140 วันช่วงนี้ยังเน้นพัฒนาคุณภาพและยังคงเน้นคุณภาพ ใช้ปุ๋ย 0-0-60 หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 100 อัตรา 100กรัม/ เส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร เพื่อเพิ่มความหนาเนื้อและความหวาน เนื้อแห้งกรอบและพ่น แคลเซี่ยมและโบรอนเพื่อป้องกันผลแตก ระยะนี้หยุดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู

 1. อายุผลจากติดผล-ผลแก่ 21 สัปดาห์

 2. ผลขนาดใหญ่ ผิวเหลืองอมน้ำตาลพันธุ์อีดอ มีร่างแหขัดเจน ส่วนพวงทอง ผลโตสีน้ำตาลอ่อน อมนวล

 3. เนื้อแห้ง กรอบ ความหวานสูง 19-20 บริกซ์

เรียบเรียงโดย อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์

ตัวอย่างแผนการดำเนินการทำลำไยนอกฤดู ตารางปริมาณการใช้สารโพแตสเซี่ยมคลอเรต ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้กับปริมาณปุ๋ยที่ให้

15 Likes
อยากได้สูตรปุ๋ยไส่ลำไยตั้งแต่เริ่มไส่สารจนเก็บเกี่ยว...ขอบคุณคับ
พ่นสารลำไยทางใบอย่างเดียวไม่ราดทางดินได้27วันออกมาดอกแซมใบแบบนี้มีวิธีทำอย่างไรให้ใบไม่แรงกว่าดอกทำให้ดอกยืดยาวขอบคุณครั
ใครพอจะรู้ว่า จะทำลำไยให้ใบแตกเสมอมันทำยังไง ใครรู้บอกผมหน่อยผมทำเป็นครั้งแรกครับ
สอบถามผู้รู้ครับ ลำไย ต้องดูแลอย่างไร.ให้ติดผล(ลูก)ลิมลองใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างไรช่วยแนะนำทีครับ
ต้นลำใยมีปัญหาเรื่องการออกผลคับ ปลูกได้ประมาณ 1-2 ปีได้คับ ต้นก็มีสภาพสมบรูณ์ใบก็หยังเขียว เเต่หยังไม่ออกลูกเลยคับ
ลำใยไม่ออกดอกทำยังไงคับ
ขอสอบถามว่าผมจะทำลำไยนอกฤดูอันดับแรกต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับ
ผมทำลำใยไม่เป็นเลยครับนี้ก็3ปีแล้วลำใยไม่ออกดอกไม่ได้ผลผลิตเลยครับช่วยเเนะนำขั้นตอนทำหน่อยครับผม
อยากรู้ทำไมลำใยปีนี้ไม่ออกดอก ไม่ออกลูกต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างค่ะอยากรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ
ทำสารแล้วเจอฝนดอกกลายเป็นใบ
ก่อนพ่นสารลำไยต้องเตรียมต้นเตรียมใบอย่างไรครับ แล้วใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับ
ขอสอบถ้าคับผม..ลำไยที่ราดสารแล้วแทงช่อแล้ว...แต่มาหยุดแทง..รึยอดอั้นที่เรียกกันเกิดจากสาเหตุใดคับ...และควรแก้ด้วยวิธีไหน
กำลังเป็นดอกลักษณะนี้ไม่ทราบว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไร
ลำไยไม่ได้ใส่สาร ออกผลตามฤดูกาลเป็นแบบนี้ ตอนนี้ต้องการเตรียมต้น เพื่อพ่นสาร ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วง
ราดสารลำใยแล้วควรให้น้ำแบบใหนถึงจะดีที่สุด
ขอสอบถามหน่อยค่ะ ลำไย ออกช่อขนาดนี้แล้ว ต้องใช้ยาดึงช่ออีกไหมค่ะ หรือ ถ้าใช้ปุ๋ย จะใส่สูตรอะไร ค่ะ ขอคำแนะนำค่ะ
ว่าจะพ่นสารทางใบต้องทำยังไงบ้างคะใส่ปีแรกค่ะ
ขอสอบถาม วิธีลาดลำใยหน่อยคับ น้ำ1000ลิตร ใส่สารเท่าไหร่ และใส่สารอะไรบ้าง ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มบ้าง
อาจารย์ครับ การทำสารนอกฤดูในลำไย ในการเตรียมต้นก่อนราดสาร ปุ๋ยทางดินและทางใบควรจะเป็นสูตรใหนครับ ขอบคุณครับ
สอบถามนะครับ การให้ปุ๋ยเตรียมต้นก่อนการราดสารลำไย นอกจากทางดินแล้ว (พ่นทางใบควรใช้ปุ๋ยสารอาหารอะไรบ้างครับ) ขอบคุณครับ
จะเริ่มทำลำไยจริงจังต้องเริ่มจากอะไรคะ ตอนนี้อายุต้นประมาน 6 ปี เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 60 ไม่เคยให้ผลผลิตค่ะ อยากทราบว่าถ้าจ
ลำไยนอกฤดูต้องทำไงบ้างช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ
ไม่ทราบว่าเปิดตาดอกลำไยแล้วต้องทำไงต่อใครรู้บ้างช่วยตอบผมหน่อย
สอบถามครับ มีวิธีจัดการลำไยจะแทงช่อดอกธรรมชาติอย่างไรบ้างครับ จะเก็บไว้ทำนอกฤดูครับ เลยขอคำแนะนำวิธีจัดการครับ
เกษตรลำใย
ลำใยก่อนใส่สารใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดี

เป็นแบบนี้พอดีไหมครับมือใหม่นะครับทำปีแรก

ประมาณนี้ทั้งสวยครับ

การผสมสารฉีดทางใบมีอะไรบ้างครับ

1 Like

ให้รายละเอียดดีมากๆค่ะ

ข้อ 1.5 ใส่ปุ๋ย 500 กรัม/20ลิตร เลยนะครับ