ขิงเป็นโรคอย่างนี้ใช้ยาอะไรร้กษา

ขิงเป็นโรคอย่างนี้ใช้ยาอะไรร้กษา

ใบเหลืองน่าจะเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะ ดินระบายน้ำไม่ดีไหมคะช่วงนี้ฝนหนัก

1 Like

น่าจะเป็นโรคเหี่ยวหรือแง่งเน่า ก่อนปลูกไหมต้องเตรียมดิน บำรุงดินให้ดี

น่าจะเป็นโรคเหี่ยวของขิง ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum

แนวทางการจัดการ

เนื่องจากเชื้อ R. solanacearum เป็นแบคทีเรียสาเหตุโรคในดิน การป้องกันกำจัด โรคนี้ค่อนข้างยาก ในปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีใดที่สามารถใช้กำจัดโรคนี้อย่างได้ผลสมบูรณ์ แนวทางการป้องกัน กำจัดจึงเน้นไปในแนวทางการหลีกเลี่ยงและป้องกันการระบาดของโรค ดังนี้

๑.ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค
๒.ก่อนปลูกอาจจะแช่หัวพันธุ์ในสารปฏิชีวนะ เทตราซัยคลิน สเตรปโตมัยซิน หรือ แอกริมัยซิน
๓.ถ้าจำเป็นต้องปลูกในแหล่งเดิม ฆ่าเชื้อในดินปลูกโดยการอบดินฆ่าเชื้อด้วยยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัม และปูนขาวอัตรา 800 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยอบทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ก่อนปลูกขิง หลังจากนั้น ก่อนปลูกต้องปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
๔.หมั่นตรวจและสังเกตแปลงปลูกเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ขุดต้นและดินรอบต้น ออกนำไปเผาทำลาย จากนั้นโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุดออกเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หรือ รมดินในจุดที่ขุดต้นเป็นโรคออกไปแล้ว ด้วยยูเรีย+ปูนขาว อัตรา ๒๐ +๒๐๐ กรัม ต่อหลุม
๕,กำจัดพืชอาศัยอื่นๆ หรือวัชพืช(หญ้าละออง งวงช้าง และระเม็ง เป็นต้น)ในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นพืชที่อาศัยข้ามฤดู ปรับระบบการใช้น้ำ ควบคุมความชื้นในดินไม่ให้มากเกินไป เพื่อลดความรุนแรงของโรค