ปลูกมะยม

ปลูกมะยม

พึ่งเริ่มปลูกเหรอครับ

มะยมเป็นไม้ป่า ทนทานต่อโรคและแมลง
การปลูกเหมือนไม้ผลทั่วไป ก่อนให้ผลให้ปุ๋ยคอกเก่า ต้นละ-5-10 กิโลกรัม/ต้น /ปี ปุ๋ยเคมี 16-16-16 อัตรา 0.5 -1.0 กิโลกรัม /ต้น/ปี ช่วงให้ผล ให้13-13-21 อัตรา 1.-1.5 กิโลกรัม/ต้น
ระยะปลูก 4X4เมตร ขุดหลุม 50X0X50 เซนติเมตร ลลองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟท 0.5 กิโลกรัม/ต้น

มะยมดกๆ เก็บมาจิ้มพริกเกลือ อร่อย