ยางพารา หน้ายางตายนึ่งแก้ไขอย่างไรดีครับ มียารักษาไหม๋ครับ

ยางพารา หน้ายางตายนึ่งแก้ไขอย่างไรดีครับ มียารักษาไหม๋ครับ

1 Like

ขอดูรูปครับ

การแก้ปัญหายางตายนึ่ง

๑.เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก

๒.ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ

๓. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง

๔. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด

๕.หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ

ส่วนมากเกษตรกรจะเปิดกรีดยางก่อนอายุที่เหมาะสม

1 Like