ปัญหาจากโรคและแมลงของแตงกวามีอะไรบ้างครับ

ปัญหาจากโรคและแมลงของแตงกวามีอะไรบ้างครับ

1 Like

ขอตอบปัญหาทางด้านโรคพืชก่อนนะคะ ส่วนด้านแมลง อาจารย์สุเทพ ซึ่งเป็ยู้เชี่ยวชาญด้านแมลงจะสามารถตอบได้ชัดเจนกว่า

ปัญหาโรคของแตงกวา
๑.พบทุกครั้ง แลแะ ทุกแหล่งที่ปลูก คือ
โรคราน้ำค้าง
โรคกล้าเน่ายุบ
๒. พบบางฤดู และ บางแหล่ง
โรคผลเน่า มีสาเหตุจากเชื้อรา
โรคต้นแตกยางไหล มีสาเหตุจากเชื้อรา
โรคราแป้ง มีสาเหตุจากเชื้อรา
โรคเหี่ยว มีสาเหตุจากเชื้อราในดิน
โรคเหี่ยวเพราะต้นแตก มีสาเหตุจากการขาดธาตุอาหารรองโบรอน
โรครากปม มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอย
โรคใบด่างแตง มีสาเหตุจากไวรัส ที่มีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ
๓. นานๆจะเจอ ส่วนมากพบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
โรคใบจุด มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคใบด่างต่างๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะ

1 Like

แมลงและไรศัตรูของแตงกวาที่พบเป็นประจำได้แก่
1.เพลี้ยอ่อน
2.เพลี้ยไฟ
3.แมลงหวี่ขาว
4.หนอนแมลงวันชอนใบ
5.ด้วงเต่าแตง
6.แมลงวันผลไม้
7.ไรแดง
แมลงลำดับที่ 1 2 และ-3มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นแมลงพาหะนำเชื้อไวรัสกับพืชตระกูลแตง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องป้องกันกำจัดโดยเฉพาะช่วงหลังปลูกใหม่ๆ เนื่องจากยังอ่อนแอต่อการทำลาย และอ่อนแอต่อไวรัส

1 Like